TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven givet Hillerød Ejendomsselskab A/S tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvandsbassin til sø/mose langs vejen Farremosen.

Tilladelsen omfatter udledning af regnvand fra Bøgeholm Alle og Unicon A/S arealer.

Tilladelsen indeholder vilkår for udledningen, der sikrer, at mosen ikke bliver påvirket af udledningen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 30. januar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se den fulde afgørelse og klagevejledning via linket herunder.

Clipart Udledningstilladelse fra regnvandsbassin

Udledningstilladelse fra regnvandsbassin