TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at anlæg af et nyt bassin ved Lillerød Renseanlæg ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at bassinet dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM pligt).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 1. marts 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde afgørelse og klagevejledning herunder.

Clipart Afgørelse om VVM-screening

Afgørelse om VVM-screening