TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 10. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at etablering af en ny sø ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 7. februar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se afgørelsen med bilag og klagevejledning via linket herunder.

 

Clipart VVM screeningsafgørelse for ny sø

VVM screeningsafgørelse for ny sø