TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 19 og 20 meddelt dispensation til Hillerød Ejendomsselskab A/S til terrænregulering i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin på matr. nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse.

 

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet indtil den 30. januar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se den fulde afgørelse og klagevejledning via linket herunder.

Clipart Terrænregulering ved etablering af regnvandsbassin

Terrænregulering ved etablering af regnvandsbassin