TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 6. februar 2020

Allerød Kommune meddeler tilladelse til forlægning af et privat rørlagt vandløb, samt etablering af grøfter og dræn til afvanding af støjvold på matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse, til ansøger Hillerød Ejendomsselskab A/S.

Kommunen har vurderet og godkendt vandløbsprojekterne med hjemmel i vandløbslovens §§ 6, stk. 1, 16, 17 og 21 samt regulerings- og restaureringsbekendtgørelsens §§ 3 og 15. Ansøger er ejer af vandløbsstrækningen samt den kommende nye støjvold.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 7. februar 2020. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se afgørelsen inkl. bilag via linket herunder.

Clipart Godkendelse af reguleringsprojekt vedr. forlægning af privat rørlagt vandløb

Godkendelse af reguleringsprojekt vedr. forlægning af privat rørlagt vandløb