I Allerød har borgere bosiddende i kommunen mulighed for at anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver, at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget. Forslaget afleveres ved at sende det elektronisk til kommunen på en mail til: kommunen@alleroed.dk

Borgmesteren vil herefter på vegne af borgerne fremsætte forslaget på et kommende møde i byrådet.
Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag og tage stilling til den videre proces, som for eksempel kan være at videresende sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes.
Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.
Forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger vil blive afvist, jf. bl.a. straffelovens § 267 og persondatabeskyttelsesforordningen.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af Forvaltningen, fx når en sag kan have økonomiske effekter.