TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 20. august 2019

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at YX Truck, Bøgeholm Alle 1, 3450 Allerød ikke vil påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 17. september 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Se den fulde afgørelse og klagevejledning herunder.

Clipart YX Truck - VVM screeningsafgørelse 19. august 2019

YX Truck - VVM screeningsafgørelse 19. august 2019