TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 18. december 2019

Allerød Kommune offentliggør hermed en tilladelse til at frilægge og forlægge (flytte) en del af et privat rørlagt vandløb på strækningen, der krydser Kedelsø Ådal. Formålet med projektet er at forbedre afstrømningsforholdene opstrøms i vandløbet, på strækningen der gennemløber private ejendomme.

Frilægning af vandløbet forventes endvidere at forbedre vandmiljøet på vandløbsstrækningen og bidrage til at genskabe de hydrauliske forhold i ådalen samt højne den rekreative oplevelse af ådalen. Vandløbsprojektet gennemføres i forbindelse med realisering af et klimatilpasningsprojekt i Lynge som bl.a. omfatter etablering af et vådområde i den øvre del af ådalen.

Afgørelserne kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen. Det betyder at klagefristen udløber den 15. januar 2020.

En klage sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Se tilladelsen samt bilag herunder.

Clipart Tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser til frilægning og forlægning af et rørlagt vandløb i Kedelsø Ådal

Tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser til frilægning og forlægning af et rørlagt vandløb i Kedelsø Ådal

Clipart Bilag 2 Notat - Åbning af vandløb

Bilag 2 Notat - Åbning af vandløb

Clipart Bilag 3 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2

Bilag 3 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2