TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 11. juni 2019

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at anlæg af et nyt regnvandsbassin på Vassingerødvej 6 i Lynge ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at regnvandsbassinet dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM pligt).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 9. juli 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Se den fulde afgørelse og klagevejledning herunder.

Clipart VVM screeningsafgørelse

VVM screeningsafgørelse