TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 11. juni 2019

Allerød Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at anlæg af et nyt regnvandsbassin på Vassingerødvej 6 i Lynge ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at regnvandsbassinet dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM pligt).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 9. juli 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Se den fulde afgørelse og klagevejledning herunder.