HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 20. september 2018

Allerød Byråd har den 18. september 2018 vedtaget at offentliggøre ovennævnte planforslag.

Planforslaget er i offentlig høring i fem uger fra den 21. september til den 26. oktober 2018.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, LBK nr. 448 af 10/05/2017

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages efter bestemmelserne i planloven. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagevejledning findes i vedlagte vedtagelsesbrev. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.naevneneshus.dk

Clipart Forslag til lokalplan 3-391, Boliger ved Baunevænget

Forslag til lokalplan 3-391, Boliger ved Baunevænget

Clipart Vedtagelsesbrev til forslag til lokalplan 3-391, Boliger ved Baunevænget

Vedtagelsesbrev til forslag til lokalplan 3-391, Boliger ved Baunevænget

Clipart Miljøscreening vedr. lokalplanforslag 3-391, Boliger ved Baunevænget

Miljøscreening vedr. lokalplanforslag 3-391, Boliger ved Baunevænget