HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 3. juli 2019

Allerød Kommune planlægger at frilægge et privat rørlagt vandløb beliggende i Kedelsø Ådal.

Vandløbsstrækningen, der foreslås åbnet, er beliggende mellem Engtoften 12 og det offentlige vandløb Kedelsø Å, ca. st. 125. Vandløbet leder vand fra søen ved Grundejerforeningen Lyngeparken A, beliggende nord for Slangerupvej, til Kedelsø Å. Vandløbet er rørlagt i hele sin længde

Vandløbet ønskes åbnet i forbindelse med realisering af et klimatilpasningsprojekt i Lynge. Formålet med vandløbsprojektet er at forbedre vandløbskvaliteten i vandløbet, bidrage til at genskabe de hydrauliske forhold i ådalen og sikre vandafledningen i det rørlagte vandløb opstrøms genåbningen.

Klimatilpasningsprojektet omfatter flere delelementer herunder tilbageholdelse og rensning af overfladevand, der i dag ledes urenset og uforsinket til ådalen fra befæstede veje i Lynge.

Delprojekterne skal være afsluttet i sommeren 2020.

Vandløbsprojektet berører matr. nr. 3i, Uggeløse By, Uggeløse.

Eventuelle høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 13. august 2019.

Eventuelle høringssvar sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød eller naturogmiljoe@alleroed.dk.

Høringsbrev og Bilag 1 ses herunder.

Clipart Høringsbrev

Høringsbrev

Clipart Bilag 1: Notat - Åbning af vandløb

Bilag 1: Notat - Åbning af vandløb