HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 5. juni 2018

Allerød Byråd har den 26. april 2018 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 2-317 for Sundhedshus ved Allerød Station

Der er i forbindelse med lokalplanen indgået en udbygningsaftale om etablering af en ny rundkørsel, der forbinder Allerød Stationsvej og Lilledal med lokalplanområdet.

Planforslaget er i offentlig høring i 6 uger fra den 30. april til den 11. juni 2018.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.

Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 1. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.

 

Clipart Udbygningsaftale med bilag - Sundhedshus ved Alleroed Station

Udbygningsaftale med bilag - Sundhedshus ved Alleroed Station

Clipart Lokalplanforslag 2-317 Sundhedshus ved Alleroed Station

Lokalplanforslag 2-317 Sundhedshus ved Alleroed Station