HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 11. juli 2018

Allerød byråd har i forbindelse med budgetforliget for 2017-20 og budgetforliget for 2018-21 truffet beslutninger om, at der skal ske en kapacitetsudvidelse på børne- og ungeområdet i Blovstrød. Dette sker som følge af den forventede befolkningstilvækst i området.

I forlængelse heraf har byrådet yderligere truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en helhedsplan for den ønskede udvikling og sammenhæng i et 0-18 årsperspektiv.

Høringen foregår i perioden 2. juli 2018 og frem til mandag den 10. september 2018.

Som en del af ovenstående budgetforlig er det besluttet at:

  • Der etableres et nyt dagtilbud i Blovstrød med en kapacitet på 150 børn samt legestue til dagplejen. Institutionen skal stå klar til brug pr. 1. januar 2019. Der er afsat 40 mio. kr. hertil.
  • Der etableres endnu et dagtilbud med en kapacitet på yderligere 150 børn. Institutionen skal stå klar til brug medio 2020. Der er afsat 40 mio. kr. hertil.
  • Der etableres et nyt klubtilbud i 2021. Der er afsat 10 mio. kr. hertil.
  • Der laves en samlet helhedsplan for udviklingen af Blovstrød som Børne- og Læringsby.
  • Af budgetforliget for 2018-21 fremgår endvidere og uddybende, at der arbejdes videre med helhedsplanen således, at de fysiske rammer for institutioner, skole og klub kan opdateres med en helhedstanke for øje, og at nye bygninger placeres hensigtsmæssigt, så den langsigtede brug bliver fleksibel, og at funktionerne understøtter hinanden.

På baggrund af ovenstående er der i et bredt samarbejde mellem Allerød Kommune, brugerne og firmaet Autens udarbejdet et forslag til helhedsplan.

Forslaget blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 27. juni 2018, hvor udvalget besluttede at sende forslaget i høring.

Høringen foregår i perioden 2. juli 2018 og frem til mandag den 10. september 2018.

Børne- og Skoleudvalget behandler herefter sagen på ny og træffer endelig beslutning om helhedsplanen på udvalgets møde den 26. september 2018.

Høringssvar kan fremsendes til Skole- og Dagtilbudsafdelingen på mailadressen: skoleogdagtilbud@alleroed.dk

Du finder helhedsplanen ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

 

Clipart Helhedsplan for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby

Helhedsplan for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby