HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. september 2019

Allerød Byråd har den 21. december 2017 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej. Planforslaget er i offentligt fremlagt i 5 uger fra den 22. december 2017 til den 26. januar 2018.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” (448 af 10/05/2017). Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold. Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven.

Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. planlovens § 60, stk. 1. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.

Læs det fulde forslag i bilag herunder.

Clipart Bilag: Forslag til lokalplan 2-303 for plejeboliger ved Poppelvej

Bilag: Forslag til lokalplan 2-303 for plejeboliger ved Poppelvej