HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 28. november 2018

Allerød Byråd har den 22. november 2018 vedtaget at offentliggøre ovennævnte forslag til lokalplan.

Planforslaget er i offentligt fremlagt i 5 uger fra den 28. november 2018 til d. 7. januar 2019. Høringsperioden er normalt 4 uger men den forlænges, da høringen løber hen over juleferien.

Planen kan ses her

 

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages efter bestemmelserne i planloven. Klagefristen udløber den 26. december 2018, hvilket er 4 uger efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagevejledning findes i vedlagte vedtagelsesbrev. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.naevneneshus.dk

Clipart Offentliggørelsesbrev til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Offentliggørelsesbrev til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød