HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 19. december 2018

Allerød Byråd har den 13. december 2018 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej. Planforslaget er i offentligt fremlagt i 6 uger fra den 18. december til den 29. januar 2018.

Planen kan ses i pdf her eller 

som digital lokalplan her

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” (1225 af 25/10/2018). Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven (LBK nr. 50 af 19/01/2018). Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt – det vil sige den 15. januar 2019. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

En klage til Planklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.

Clipart Offentliggørelsesbrev lokalplanforslag 1-139

Offentliggørelsesbrev lokalplanforslag 1-139