HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 5. juni 2018

Allerød Byråd har den 22. marts 2018 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 3-394 for spejderhus i Lynge. Planforslaget er i offentligt fremlagt i 5 uger fra den 23. marts til d. 27. april 2018.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 1. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.

Clipart Lokalplanforslag 3-394 for Spejderhus i Lynge

Lokalplanforslag 3-394 for Spejderhus i Lynge

Clipart Offentligørelsesdokument for Lokalplanforslag 3-394 Spejderhus i Lynge

Offentligørelsesdokument for Lokalplanforslag 3-394 Spejderhus i Lynge