HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 5. juni 2018

Remco Ressourcecenter, Bøgeholm Alle, Farremosen, 3450 Allerød har søgt om miljøgodkendelse af følgende aktiviteter:

  • Biologisk rensning af jord
  • Undersøgelse af ukendt forurenet jord, kartering
  • Sortering af jord
  • Modtagelse af slagger og asfalt til knusning
  • Modtagelse af tegl, beton og mursten til sortering og knusning
  • Modtagelse af træ og have- og parkaffald til neddeling

Høringsfristen er forlænget med 3 uger fra den 20. april 2018 til den 11. maj 2018.
Årsag til forlængelsen er at mailadressen, der skulle anvendes til ansøgningsmaterialet, ikke var korrekt.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail, så snart anmodningen er modtaget. Kommentarer til ansøgningsmaterialet skal gives senest 3 uger, fra man har modtaget materialet.

Man kan ligeledes bede om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger, Det gælder både i forhold til ansøgning, udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Allerød Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Allerød Kommune afgørelse, som bl.a. offentliggøres på https://www.alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Allerød Kommunes afgørelser offentliggøres på https://www.alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål eller anmodninger om at se ansøgningen eller få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, kommunen@alleroed.dk

  • Anfør venligst navn og adresse, samt 18/157 på henvendelsen.
  • Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 11. maj 2018 inden kl. 1800.
Clipart Remco Ressourcecenter - ansøgning om miljøgodkendelse

Remco Ressourcecenter - ansøgning om miljøgodkendelse