HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 6. februar 2020

Forsvaret ønsker at etablere ca. 6.500 m² styre- bremsebane på matrikel 4k Sandholm, Blovstrød - Høveltevej 117. Etableringen kræver landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 stk. 1.(Projektet kræver også miljøgodkendelse).

Naboorientering, som foretages i forhold til landzonetilladelse, er for nyligt udsendt til de nærmeste ejendommen. På baggrund af de tilbagemeldinger vi allerede har fået, kan vi forstå, at der er stor interesse for projektet i lokalområdet. Derfor denne mulighed for at læse sagens dokumenter og komme med bemærkninger til sagen.

Alle der ønsker at komme med bemærkninger til landzonesagen kan gøre det ved, at sende en mail til planogbyg@alleroed.dk. Høringsfristen er forlænget i forbindelse med denne orientering. Bemærkninger skal modtages senest den 6. marts 2020.

Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at de fremsendte bemærkninger er omfattet af aktindsigt.

Kort om projektet

Det ansøgte omfatter de ca. 6.500 m² styre og bremsebane til afprøvning af Forsvarets tunge køretøjer. Banen placeres umiddelbart nord de eksisterende bygninger. Der vil også blive opført et skur på 17 m².

Placeringen er inden for fredningens byggefelt nr. 2. Fredningen kan ses her: https://www2.blst.dk/nfr/07944.00.pdf

Banen udføres som et plant areal og er ca. 225 m langt og ca. 30 m bred. Mod øst, syd, sydvest og nord etableres en afskærmende jordvold med græs og en højde på ca. 3 m over banens niveau. Mod nordvest er banen 3 m under terræn, så der etableres skråning fra eksisterende terræn til banen. På banens østlige side, på skråning etableres 20 stk. maksimalt 1 m høje belysnings pullerter. Hele banen anlægges med betonsten (sf-sten).

Der er indsendt støjberegner, der viser at projektet holder sig under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Se evt. støjberegningen på kommunens hjemmeside. Projektet holder sig inden for byggefeltet i områdets fredning. (Se evt. Forsvarets tidligere høringssvar til VVM, som indeholder svar på en del tidligere borgerspørgsmål)

Projektdokumenter

Clipart Situationsplan

Situationsplan

Clipart Høringsnotat - VVM

Høringsnotat - VVM

Clipart Støjrapport

Støjrapport

Clipart Landzoneansøgning

Landzoneansøgning

Clipart Miljøteknisk notat

Miljøteknisk notat

Clipart Byggepladsplan

Byggepladsplan

Clipart Byggefelt i fredning

Byggefelt i fredning

Clipart Ansøgning om udledningstilladelse

Ansøgning om udledningstilladelse

Clipart Geoteknisk rapport

Geoteknisk rapport

Clipart VVM-screeningsafgørelse (Fra Miljøstyrelsen)

VVM-screeningsafgørelse (Fra Miljøstyrelsen)