Billede

Naturområder er levesteder for vilde planter og dyr. Forsvinder naturområderne forsvinder de vilde planter og dyr også.

Naturbeskyttelsesloven sikrer beskyttelse af:

 • Naturlige søer på mere end 100 m2
 • Moser og lignende, der ligger i sammenhæng med søer, der er mere end 100 m2
 • Moser, enge og overdrev, der alene eller i sammenhæng, dækker et areal der er større end 2.500 m2
 • Disse naturområder er beskyttede, uafhængigt af om de ligger på privat eller offentlig ejendom.

Hvis du har et beskyttet naturområde på din grund, må du ikke dræne, oprense eller fylde en sø, oppløje eller tilplante enge og overdrev.

Hvis du overvejer at ændre ved et naturområde på din grund, skal du søge kommunen om dispensation før du starter.

Allerød Kommune arbejder for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet. I dette arbejde er naturpleje et nødvendigt og effektivt værktøj.

Allerød kommune har udført naturpleje på udvalgte kommunalt ejede arealer siden 1984, bl.a. i Børstingerød Mose og Allerød Sø. 

Denne lange kontinuerlige pleje har betydet fremgang og overlevelse for en hel række af dyr og planter, herunder sjældne plantearter, dagsommerfugle og andre insekter, som tidligere havde deres hovedudbredelse i det gamle kulturlandskab, og som i dag har svært ved at overleve i et landskab præget af rationelt landbrug og skovbrug.

Naturplejen har desuden til formål at skabe adgang for borgerne til naturoplevelser og friluftsliv.

Allerød Kommune skal som vandløbsmyndigheden vedligeholde offentlige vandløb.

Vedligeholdelsen sikrer at vandløbets forløb og evne til at lede vand ikke ændres.

Vandløbsmyndigheden kan ikke ændre vedligeholdelsen, før det er besluttet gennem en ændring af regulativerne, der sker via offentlig høring.

Hvis du har et vandløb på din grund

Hvis du har et vandløb på din grund, er du bredejer.

Bredejerne skal også overholde bestemmelserne i regulativet. For eksempel kan du have ansvar for:

 • Fjernelse af grøde og fyld.
 • Hegning for løsgående dyr og fjernelse af hegn i forbindelse med vedligeholdelse.
 • Bevaring af beplantning langs vandløbet.
 • Placering og vedligeholdelse af dræn- og rørudløb.

Der findes ikke regulativer for private vandløb.

Hvis et offentligt vandløb omklassificeres til privat vandløb, vil regulativet blive sat ud af kraft.

Allerød Kommune gennemfører i samarbejde med Hillerød Kommune
vandløbsrestaurering i øvre Kollerød Å.

Projektet finansieres af EU, Miljø- og Fødevareministeriet, Hillerød Kommune og Allerød Kommune.

Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond investerer i hav og fisk, og midlerne skal bl.a. medvirke til at opnå god tilstand i vandløb, fjorde og havet.

Formål

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold i tre vandløbsstrækninger i Kollerød Å. Det er målet at opnå en god økologisk tilstand i øvre Kollerød Å iht. statens vandplan 1 (2009-2015). Projektet skal sikre bedre levevilkår for dyre- og plantelivet, samtidig med at vandmiljøet forbedres.

Beskrivelse

Projektstrækningen omfatter i alt 2.263 meter. Restaureringsarbejdet omfatter tre delstrækninger beliggende mellem Børstingerød Mose og Flintholmvej. 

Arbejdet består af:

 • Udlæg af gydebanker
 • Udlæg skjulesten/natursten som strømkoncentratorer
 • Udlæg af træ/sten til smådyr og fisk

Tidsplan

Projektperioden løber fra den 16. september 2015 til den 17. september 2019 iht. statens tilskudsordning. Allerød og Hillerød Kommune forventer, at restaureringsprojektet udføres i sensommeren 2019.

Økonomi

Allerød og Hillerød Kommune har fået tilsagn om tilskud til projektomkostningerne vedr. restaureringen i Kollerød Å fra daværende NaturErhversstyrelsen (i dag Landbrugs- og Fiskeristyrelsen). Kommunerne har fået udarbejdet et anlægsoverslag for projektet, der lyder på 138.650 kr.

Se den fulde projektbeskrivelse her

Se tilladelse til restaureringsprojekt her