Et regulativ for vandløb kan omfatte bestemmelser for et enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb. Regulativerne kan betragtes som en lokal uddybning af Lov om vandløbs almindelige bestemmelser for de enkelte vandløb, og de kan betragtes som kontrakter mellem bredejerne (grundejere med vandløb på egen grund) og Allerød Kommune, hvor de to parters pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb beskrives.

Regulativer er retsgyldige dokumenter.