Billede

Er du bekymret for et barn eller en ungs trivsel, skal du kontakte Familieafdelingen.

Ved bekymring for et barn eller ung kan du i akutte tilfælde og udenfor rådhusets åbningstid kontakte Nordsjælland politi.

Herudover kan du underrette Familieafdelingen på Tlf. 48 10 01 00 eller familier@alleroed.dk, hvor du også kan benytte vores underretningsskema.

En bekymring kaldes i Familieafdelingen for en underretning.

I beredskabsplanen her kan du se, hvordan kommunen håndterer mistanke/viden om overgreb på børn eller unge.


Du har som borger pligt til at underrette Allerød Kommune, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der er til fare for barnets eller den unges sundhed og udvikling. Pligten til at underrette kommunen gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, som har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Anonyme underretninger modtages og behandles lige så seriøst som enhver anden underretning. Dette gælder uanset om der er tale om en skriftlig eller telefonisk underretning.

Hvis du ønsker at være anonym, må du ikke oplyse hverken navn eller adresse i din henvendelse. 

Fagpersoner har en særlig udvidet underretningspligt, der forpligter dem til at handle ved mistanke, også uden først at orientere forældrene.

Fagpersoner omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Du kan som fagperson foretage en underretning ved at sende vores underretningsskema til familier@alleroed.dk.