HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 28. februar 2020

Allerød Byråd har den 27. februar 2020 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 2-321 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for Fru Lunds Villa. Planforslagene er offentligt fremlagt i 4 uger fra den 28. februar 2020 til den 27. marts 2020.

Tryk her for at se forslag til lokalplan nr. 2-321 for Fru Lunds Villa (og miljøscreeningen)

Tryk her for at se forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for Fru Lunds Villa

Høringssvar kan gives via lokalplanhjemmesiden (tryk på "vær med!") eller sendes som e-mail til planogbyg@alleroed.dk eller ved brev til: Allerød Kommune, Att: Plan og Byg; Bjarkesvej 2 - 3450 Allerød.

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den 27. marts 2020.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” (1225 af 25/10/2018). Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

En klage til Planklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Link til Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen